Noutati

Conferința ARCPA

Conferința ARCPA

În perioada 17-19 octombrie, Asociația Română de Chirurgie a Peretelui Abdominal (ARCPA) a organizat la Sibiu cea de-a şasea conferinţă anuală, cu tema „Complicaţii ale chirurgiei parietale”. Societatea, înfiinţată în 2013 la Cluj Napoca, reuneşte chirurgi din toată ţara, cu preocupări legate de metodele moderne de tratament ale herniilor şi eventraţiilor abdominale.

CARAVANA MEDICALĂ – 30.09.2018

CARAVANA MEDICALĂ – 30.09.2018

Caravana Medicală - 30.09.2018 localitatea Crișcior, județul Hunedoara.

Drepturile si obligatiile asiguratului-pacientului

Drepturile şi obligaţiile asiguratului:

Asigurările sociale de sănătate reprezintă principalul sistem de finanţare a ocrotirii sănătăţii populaţiei care asigură accesul la un pachet de servicii de bază, cuprinzând servicii medicale preventive şi curative, servicii de îngrijire a sănătăţii, medicamente, materiale sanitare şi dispozitive medicale.

Asiguraţii au dreptul la un pachet de servicii de bază, în conformitate cu Legea nr. 95 / 2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, Titlul VIII Asigurările sociale de sănătate. Pachetul de servicii de bază este stabilit prin contractul-cadru elaborat de CNAS, în colaborare cu organizaţiile implicate în sistem. Proiectul se avizează de Ministerul Sănătăţii Publice, şi se aproba prin hotărâre a Guvernului.

Contractul-cadru reglementează, în principal, condiţiile acordării asistenţei medicale cu privire la:

a) pachetul de servicii de bază la care au dreptul persoanele asigurate;

b) lista serviciilor medicale, a serviciilor de îngrijiri, inclusiv la domiciliu, a medicamentelor, dispozitivelor medicale şi a altor servicii pentru asiguraţi aferente pachetului de servicii de bază prevăzut la lit. a);

c) criteriile şi standardele calităţii pachetului de servicii;

d) alocarea resurselor şi controlul costurilor sistemului de asigurări sociale de sănătate în vederea realizării echilibrului financiar al fondului;

e) tarifele utilizate în contractarea pachetului de servicii de bază, modul de decontare şi actele necesare în acest scop;

f) internarea şi externarea bolnavilor;

g) măsuri de îngrijire la domiciliu şi de recuperare;

h) condiţiile acordării serviciilor la nivel regional şi lista serviciilor care se pot contracta la nivel judeţean, precum şi a celor care se pot contracta la nivel regional;

i) prescrierea si eliberarea medicamentelor, a materialelor sanitare, a procedurilor terapeutice, a protezelor şi a ortezelor, a dispozitivelor medicale;

j) modul de informare a asiguraţilor;

k) coplata pentru unele servicii medicale.

Asiguraţii beneficiază de pachetul de servicii de bază în caz de boală sau de accident, din prima zi de îmbolnăvire sau de la data accidentului şi până la vindecare, în condiţiile stabilite de Legea nr. 95 / 2006.

Asiguraţii au următoarele drepturi:

a) să aleagă furnizorul de servicii medicale, precum şi casa de asigurări de sănătate la care se asigură, în condiţiile prezentei legi şi a contractului-cadru;

b) să fie înscrişi pe lista unui medic de familie pe care il solicită, dacă îndeplinesc toate condiţiile prezentei legi, suportând cheltuielile de transport dacă opţiunea este pentru un medic din altă localitate;

c) să îşi schimbe medicul de familie ales numai după expirarea a cel putin 6 luni de la data înscrierii pe listele acestuia;

d) să beneficieze de servicii medicale, medicamente, materiale sanitare şi dispozitive medicale în mod nediscriminatoriu, în condiţiile legii;

e) să efectueze controale profilactice, în condiţiile stabilite prin contractul-cadru;

f) să beneficieze de servicii de asistenţă medicală preventivă şi de promovare a sănătăţii, inclusiv pentru depistarea precoce a bolilor;

g) să beneficieze de servicii medicale în ambulatorii şi în spitale aflate în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate;

h) să beneficieze de servicii medicale de urgenţă;

i) să beneficieze de unele servicii de asistenţă stomatologică;

j) să beneficieze de tratament fizio-terapeutic şi de recuperare;

k) să beneficieze de dispozitive medicale;

l) să beneficieze de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu;

m) să li se garanteze confidenţialitatea privind datele, în special în ceea ce priveşte diagnosticul şi tratamentul;

n) să aibă dreptul la informaţie în cazul tratamentelor medicale;

o) să beneficieze de concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate în condiţiile legii.

Obligaţiile asiguraţilor pentru a putea beneficia de aceste drepturi sunt următoarele:

a) să se înscrie pe lista unui medic de familie;

b) să anunţe medicul de familie ori de cate ori apar modificări în starea lor de sănătate;

c) să se prezinte la controalele profilactice şi periodice stabilite prin contractul-cadru;

d) să anunţe în termen de 15 zile medicul de familie şi casa de asigurări asupra modificărilor datelor de identitate sau modificărilor referitoare la încadrarea lor într-o anumită categorie de asiguraţi;

e) să respecte cu stricteţe tratamentul şi indicaţiile medicului;

f) să aibă o conduită civilizată faţă de personalul medico-sanitar;

g) să achite contribuţia datorată fondului şi suma reprezentând coplată, în condiţiile stabilite prin contractul-cadru;

h) să prezinte furnizorilor de servicii medicale documentele justificative ce atestă calitatea de asigurat.

Persoanele care nu fac dovada calităţii de asigurat beneficiază de servicii medicale numai în cazul urgenţelor medico-chirurgicale şi al bolilor cu potenţial endemo-epidemic şi cele prevăzute in Programul naţional de imunizări, monitorizarea evoluţiei sarcinii şi a lăuzei, servicii de planificare familială în condiţiile art. 223, în cadrul unui pachet minimal de servicii medicale, stabilit prin contractul-cadru.

Tarifele serviciilor hoteliere pentru persoana care însoţeşte copilul internat în vârstă de până la 3 ani, precum şi pentru însoţitorul persoanei cu handicap grav internate se suportă de către casele de asigurări, dacă medicul consideră necesară prezenţa lor pentru o perioadă determinată.

Drepturile şi obligaţiile pacientului

(Legea nr. 46/21.01.2003)

Pacientul are dreptul:

 • la îngrijiri medicale de cea mai  înaltă calitate, în conformitate cu resursele umane, financiare şi materiale;

  de a fi respectat ca persoana umană, fără nici o discriminare;

 • de a fi informat cu privire la serviciile medicale disponibile, precum şi la modul de a le utiliza;
 • de a fi informat asupra identităţii şi statutului profesional al furnizorilor de servicii de sănătate;
 • de a fi informat asupra regulilor şi obiceiurilor pe care trebuie să le respecte pe durata spitalizării;
 • de a fi informat asupra stării sale de sănătate, a intervenţiilor medicale propuse, a riscurilor potenţiale ale fiecărei proceduri,  a alternativelor existente la procedurile propuse, inclusiv asupra neefectuării tratamentului şi nerespectării  recomandărilor  medicale, precum şi cu privire la date despre diagnostic şi prognostic;
 • de a decide dacă mai doreşte sa fie informat  în cazul în care informaţiile prezentate de către medic  i-ar cauza suferinţa;
 • de a cere  în mod expres să nu fie informat şi de a alege o altă persoană care să fie informată în locul său.

Rudele şi prietenii pacientului pot fi informaţi despre evoluţia investigaţiilor, diagnostic şi tratament, cu acordul pacientului.

 • de a cere şi de a obţine o altă opinie medicală;
 • să solicite şi să primească, la externare, un rezumat scris al investigaţiilor, diagnosticului, tratamentului şi  îngrijirilor acordate pe perioada spitalizării;
 • să refuze sau să oprească o intervenţie medicală asumându-şi, în scris, răspunderea pentru decizia sa.

În cazul  in care pacientul necesită o intervenţie medicală de urgenţă, consimţământul reprezentantului legal nu mai este necesar.

Consimţământul pacientului este obligatoriu pentru recoltarea, păstrarea, folosirea tuturor produselor biologice prelevate   din  corpul său,   în vederea stabilirii diagnosticului sau a tratamentului cu care acesta este de acord.

Consimţământul  pacientului este obligatoriu în cazul participării sale  în învăţământul medical clinic şi la cercetarea  ştiinţifică.

Nu pot fi folosite pentru cercetare ştiinţifică persoanele care nu sunt capabile să-şi exprime voinţa, cu excepţia obţinerii  consimţământului  de la reprezentantul legal şi dacă cercetarea este făcută şi în interesul pacientului.

Pacientul nu poate fi fotografiat sau filmat  într-o unitate medicală fără consimţământul său, cu excepţia cazurilor în care  imaginile sunt necesare diagnosticului sau tratamentului şi evitării suspectării unei culpe medicale.

 • la confidenţialitatea informaţiilor şi viaţa privată a pacientului;

Informaţiile cu caracter confidenţial pot fi furnizate numai în cazul în care pacientul îşi dă consimţământul explicit sau dacă   legea o cere în mod expres.

Pacientul are acces la datele medicale personale.

 • la  îngrijiri terminale pentru a putea muri în demnitate;
 • poate beneficia de sprijinul familiei, al prietenilor, de suport spiritual, material şi de sfaturi pe tot parcursul  îngrijirilor medicale.

La solicitarea pacientului, în măsura posibilităţilor, mediul de  îngrijire şi tratament va fi creat cât mai aproape de cel familial.

Pacientul internat are dreptul şi la servicii medicale acordate de către un medic acreditat din afara spitalului.

Personalul medical sau nemedical din unităţile sanitare nu are dreptul să supună pacientul nici unei forme de presiune pentru a-l determina pe acesta să  îl recompenseze altfel decât prevăd reglementările de plată legale din cadrul unităţii respective.

Pacientul poate oferi angajaţilor sau unităţii unde a fost îngrijit plăţi suplimentare sau donaţii, cu respectarea legii.

 • la îngrijiri medicale continue până la ameliorarea stării sale de sănătate sau până la vindecare.

După externare pacienţii au dreptul la serviciile comunitare disponibile.

 • să beneficieze de asistenţa medicală de urgenţă, de asistenţa stomatologică de urgenţă şi de servicii farmaceutice, în program continuu.

Nerespectarea de către personalul medico-sanitar a confidenţialităţii datelor despre pacient şi a confidenţialităţii actului  medical, precum şi a celorlalte drepturi ale pacientului prevăzute în prezenta lege atrage, dupa caz, răspunderea disciplinară,  contravenţională sau penală, conform prevederilor legale.

Pacientul are obligaţia:

 • să prezinte la internare actul de identitate, precum şi documentele justificative care să ateste calitatea de asigurat;
 • să respecte programul spitalului;
 • de a respecta ordinea interioară din spital, liniştea şi curăţenia;
 • de a respecta regulile de igienă personale şi colective;
 • de a manifesta grija faţă de bunurile din dotarea spitalului;
 • de a avea o conduită civilizată faţă de personalul medico-sanitar.